14 týždeň – prehľad schválených zákonov

14 týždeň – prehľad schválených zákonov

Dobré vedieť, čo sa stalo. Prinášame týždenný prehľad zákonov schválených v 14 týždni 2018.

1. Podmienky prevádzky pracoviska, na ktorom sú používané zdroje ionizujúceho žiarenia

Platnosť od 01.04.2018, číslo zákona/novely: 99/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zabezpečenie radiačnej ochrany

Vyhláška uvádza podrobnosti na zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov pri práci s jednotlivými typmi zdrojov ionizujúceho žiarenia na rôznych pracoviskách, vrátane dočasne zriadených pracovísk.

Vyhláška obsahuje napr. podrobné kritériá zabezpečenia radiačnej ochrany pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu na pracovisku s generátormi ionizujúceho žiarenia, uzavretými žiaričmi, s otvorenými žiaričmi, podrobnosti o skladovaní rádioaktívnych žiaričov a o bezpečnom ukončení vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu.

Ďalej upravuje rozsah monitorovania, stanovuje povolené dávky ožiarenia a evidenciu meraní.

2. Optimalizácia ochrany proti ožiareniu na pracovisku

Platnosť od 01.04.2018, číslo zákona/novely: 98/2018

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Vyhláška upravuje opatrenia a metódy na vykonanie optimalizácie po prekročení medznej dávky ožiarenia (6 mSv) za kalendárny rok počas pobytu pracovníka na pracovisku s možným zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením a radónom.

Jedná sa o nasledovné opatrenia: zmena surovín, zmena technológie, zmena organizácie a režimu práce.

Ďalej upravuje postup pri stanovení prípustnej efektívnej dávky ožiarenia na základe meraní, ktoré sú podnikatelia povinní pravidelne vykonávať a evidovať.

3. Zmena kritérií pre zaradenie zamestnancov do kategórií podľa rizikovosti pracovného prostredia

Platnosť od 01.04.2018, číslo zákona/novely: 448/2007

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

Zamestnanci sa zaraďujú do 4 kategórií podľa rizikovosti pracovné prostredia (napr. prach, hluk, žiarenie ai.), s ktorými sa spájajú rôzne povinnosti zamestnávateľov.

Cieľom zmeny vyhlášky je úprava faktorov pracovného prostredia pre prvú kategóriu (najmenej nebezpečné zamestnania) za účelom uľahčenia plnenia povinností zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci a úprava kritérií pre zaradenie do ostatných kategórií, vrátane zohľadnenia vplyvu ionizačného žiarenia.

4. Zníži sa počet lekárov – operátorov v Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby

Platnosť od 01.04.2018, číslo zákona/novely: 14/2018

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.

Od 1. 4. 2018 sa znižuje počet lekárov operátorov v operačných strediskách záchrannej služby z 3 lekárov na 2. Tento počet sa ukázal v praxi ako nadbytočný.

5. Zmena na personálne aj materiálne požiadavky pre záchranné zdravotné služby

Platnosť od 01.04.2018, číslo zákona/novely:

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe.

Od 1. 4. 2018 sa menia podmienky personálneho zloženia ambulantnej rýchlej lekárskej pomoci tak, že do týmu môžu byť zaradení aj lekári s inou špecializáciou.

Doteraz to mohli byť len lekári so špecializáciou v odbore urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína, po novom to budú môcť byť aj lekári s inými vybranými špecializáciami – napr. internista, chirurg, kardiológ, neurológ, atď.

Zmení sa aj povinné materiálne vybavenie tak, aby sa pozemné ambulancie mohli pripojiť do Národného zdravotníckeho informačného systému.

Povinným vybavením budú prenosná tlačiareň, hardwér s pripojením na internet a softwér s overením zhody.

Páčil sa Ti článok? Daj nám Like zdieľaj ho svojmu okoliu. Ďakujeme 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *