Týždenny prehlad

19, 20 týždeň – prehľad schválených zákonov

Dobré vedieť, čo sa stalo. Prinášame týždenný prehľad zákonov schválených v 19, 20 a 21 týždni 2018.

1. Cestovné kancelárie budú povinné zvýšiť poistenie pre prípad úpadku na 30%

Platnosť od 01.01.2019, číslo zákona/novely: Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach v cestovnom ruchu.

Zákon stanovuje cestovným kanceláriám povinnosť zabezpečiť ochranu pre prípad úpadku v podobe poistenia alebo bankovej záruky, pričom poistná suma, resp. banková záruka, musia byť vo výške najmenej 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených cestovných služieb. Dochádza tak k zvýšeniu o 5 %.

Cestovné kancelárie budú povinné orgánu dohľadu predkladať priebežné účtovné závierky a počty uzatvorených zájazdov a v prípade, že orgán dospeje k záveru, že došlo k „podpoisteniu“, zakáže cestovnej kancelárii do vykonania nápravy predávať zájazdy alebo sprostredkovať služby cestovného ruchu a oznámi túto skutočnosť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku.

2. Ubytovacie zariadenia, prenajímatelia áut a ďalší budú potrebovať živnosť ako cestovné kancelárie

Platnosť od 01.01.2019, číslo zákona/novely: Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach v cestovnom ruchu.

Nový zákon sa bude vzťahovať nielen na doterajšie cestovné kancelárie a agentúry, ale na všetky subjekty ponúkajúce či predávajúce cestovné služby tvoriace zájazd alebo spojené cestovné služby (týmito sú preprava, ubytovanie, prenájom vozidiel, služby typu vstup do welness, skipasy, vstupenky na koncert ai.).

Po novom sa regulácia zákona o zájazdoch môže vzťahovať aj na rôzne ubytovacie zariadenia, prepravné spoločnosti, prenajímateľov motorových vozidiel, eventové agentúry a ďalšie subjekty, ktoré budú ponúkať cestovné služby, ktorých skombinovaním sa môže vytvoriť zájazd alebo spojená cestovná služba definované zákonom. Tieto subjektu budú povinné získať živnostenské oprávnenie na podnikanie ako cestovná kancelária.

3. Nový pojem „Služby cestovného ruchu“ rozšíri pôsobnosť zákona a zájazde na ďalších podnikateľov

Platnosť od 01.01.2019, číslo zákona/novely: Zákon o zájazdoch, spojených cestovných službách, niektorých podmienkach v cestovnom ruchu.

Spojenými službami cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov cestovných služieb (napríklad ubytovanie, výlet, prenájom vozidla, predaj letenky, vstup do welness, skipasy) zakúpených na účel tej istej cesty.

Podmienky sú nasledovné:
– s jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb sú uzatvorené samostatné zmluvy,
– zmluvy sú uzatvorené v rámci jednej návštevy predajného miesta alebo do 24 hodín po potvrdení prvej služby,
– jedná sa o podstatnú časť kombinácie,
– cena ďalšej služby tvorí viac ako 25% ceny celej kombinácie,
– nejedná sa o službu poskytovanú na dobu kratšiu ako 24 hodín (s výnimkou ubytovania) alebo poskytovanú príležitostne.

Ak poskytovateľ ponúka spojené cestovné služby (napr. ubytovanie a prenájom auta), musí splniť podmienky podnikania stanovené zákonom pre cestovné kancelárie, tj. musí mať príslušnú živnosť.

4. Koniec povinného dokladania výpisov z verejných registrov úradom

Platnosť od 01.07.2018, číslo zákona/novely: Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.

Nový zákon zrušuje povinnosť predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov.

Pokiaľ štát už disponuje údajmi o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, nebude ich viac vyžadovať, ale si ich overí sám v dostupnom informačnom systéme. Tento postup má za cieľ znížiť byrokratickú záťaž a zefektívniť právne postupy.

5. Zužuje sa okruh veci kultúrnej hodnoty, ktorých vývoz upravuje zákon, ale zvyšuje sa administratíva

Platnosť od 01.07.2018, číslo zákona/novely: Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

Novela zákona rozširuje počet výnimiek predmetov kultúrnej hodnoty, na ktoré sa podmienky vývozu z územia SR stanovené zákonom nevzťahujú. Doteraz platná úprava stanovovala výnimku pre výtvarné diela, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora a navrhovaná zmena rozšíri výnimky na:
1) všetky predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú vo vlastníctve ich žijúceho autora,
2) predmety, ktoré boli prepustené do colného režimu dočasné použitie v zmysle Colného kódexu Únie (napr. boli dovezené pre účely štúdia alebo výstavy a budú sa vracať späť do krajiny odkiaľ prišli).

Vlastník predmetu musí k žiadosti o povolenie vývozu doložiť:
– znalecký posudok alebo iný odborný posudok znalca alebo iného uznávaného odborníka na určovanie hodnoty predmetov kultúrnej hodnoty (doterajšia úprava vyžadovala znalecký posudok a novela zmierňuje túto podmienku, nakoľko počet znalcov nebol dostatočný a proces sa zbytočne predlžoval),
– fotografie predmetov (nová podmienka),
– zoznam predmetov, ak sa jedná o súbor predmetov (podľa novely bude možné podávať žiadosť pre celý súbor a nie pre každý predmet jednotlivo),
– na žiadosť ministerstva kultúry predložiť aj ďalšie údaje a doklady viažuce sa k predmetu kultúrnej hodnoty a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.

Novela upravuje povinnosť predajcu predmetu kultúrnej hodnoty informovať nadobúdateľa predmetu o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich vývoz z územia SR, a to podľa nového písomnou formou ( listinnou alebo elektronickou).

6. Povinnosť lekárni otvoriť do 3 mesiacov od získania povolenia a zavedenie lekárskej pohotovosti

Platnosť od 15.06.2018, číslo zákona/novely: 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Novela zákona o liekoch prináša niekoľko zmien dopadajúcich na lekárne. Obdobne ako pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, lekáreň musí začať poskytovať lekárenskú starostlivosť podľa schválených otváracích hodín najneskôr do 3 mesiacov od vydania povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, inak bude povolenie zrušené.

Zákon taktiež zavádza lekárenskú pohotovostnú službu, čo znamená, že v každom okrese bude minimálne jedna lekáreň otvorená každý deň do 22:30 hod. Rozpis vytvorí a uverejní každý samosprávny kraj.

7. Laici môžu viesť lekárne, pribúdajú ale povinnosti odborného zástupcu a za porušenie hrozia sankcie

Platnosť od 15.06.2018, číslo zákona/novely: 362/2011 Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Novelou zákona dochádza k výslovnej úprave povinností odborného zástupcu, ktorými sú:
1) informačná povinnosť voči stavovskej organizácii,
2) riadenie objednávania, príjem, kontrola, uchovávanie, príprava a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslušnej evidencie,
c) zabezpečenie výdaju liekov a zdravotníckych pomôcok odborne spôsobilými osobami.

Sankcie za porušenie uvedených povinností hrozia lekárni v prípade, ak nezabezpečí odbornému zástupcovi materiálne vybavenie, personálne zabezpečenie a prevádzkové podmienky na plnenie povinností a taktiež priamo odbornému zástupcovi.

Cieľom tohto postupu je zvýšiť odbornú kvalitu práce odborného zástupcu.

Lucia Marková

Pracujem v oblasti komunikácie so zákazníkmi viac ako 4 roky. Skúsenosti mám s telemarketingom a adresným marketingom pre viacero B2B oblasti. Pomohla som s predajom Herbalife, kancelárskeho vybavenia a pôsobila som aj vo finančnom sektore.

Páčil sa Ti článok? Daj nám Like a zdieľaj ho svojmu okoliu. Ďakujeme 🙂